ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Нововолинського ліцею-інтернату

Волинської обласної ради

___________________ Ю.О.Лазаренко

__.__. 2016 року

Правила

пожежної безпеки

Нововолинського ліцею-інтернату

Волинської обласної ради

Правила пожежної безпеки (надалі - Правила) поширюються на Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради.

Правила встановлюють загальні вимоги до учасників навчально-виховного процесу (учнів (вихованців), керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних, технічних працівників, спеціалістів і обслуговуючого персоналу) щодо пожежної безпеки і є обов'язковими для виконання у Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради (надалі - Ліцей).

1. Загальні положення

1.1. Правила пожежної безпеки для Ліцею розроблені відповідно до Закону України "Про охорону праці", Закону України "Про пожежну безпеку" , постанови Кабінету Міністрів "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" від 26.07.94 N 508, наказу Міністерства освіти України, Міністерства внутрішніх справ України, Головного управління державної пожежної охорони від 30.09.98 N 348/70 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів,установ і організацій системи освіти України» .

1.2. Ліцей перед початком навчального року має бути прийнятий відповідними комісіями, до складу яких включаються представники органів державного пожежного нагляду.

1.3. У Ліцеї зобов'язані вести облік пожеж, які виникають на об'єктах, що належать або підконтрольні їм, аналізувати причини виникнення та наслідки пожеж, вживати заходів щодо їх усунення.

1.4. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи, інші працівники притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

1.5. Керівники, вчителі, вихователі, викладачі, обслуговуючий персонал та інші працівники Ліцею (далі - працівники Ліцею), а також учні (вихованці) зобов'язані знати і виконувати Правила, а в разі пожежі - вживати всіх залежних від них заходів до евакуації людей і гасіння пожежі.

1.6. Відповідальність за пожежну безпеку Ліцею несе директор, заступники директора, і уповноважені ними особи, які залежно від характеру порушень і наслідків несуть адміністративну, кримінальну чи іншу відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.7. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки керівних, педагогічних працівників і спеціалістів проводиться один раз на три роки одночасно з перевіркою знань з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності).

1.8. Директор Ліцею зобов'язаний:

забезпечити виконання даних Правил і здійснювати контроль за дотриманням установленого протипожежного режиму всіма учасниками навчально-виховного процесу, вживати заходів щодо попередження пожежної небезпеки і усунення недоліків, що спричиняють пожежну небезпеку;

забезпечити Ліцей первинними засобами пожежогасіння відповідно до норм, а також пожежним обладнанням і установками автоматичного виявлення і гасіння пожеж;

призначати відповідальних осіб за протипожежний стан усіх структурних підрозділів;

організувати вивчення вимог пожежної безпеки цих Правил і проведення протипожежного інструктажу з працівниками Ліцею, визначати терміни, місце і порядок проведення інструктажу з пожежної безпеки, а також список посадових осіб, на яких покладається його проведення. Особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, до роботи не допускаються;

організовувати у Ліцеї проведення навчання з вивчення Правил;

забезпечити розробку і затвердити план евакуації та порядок оповіщення людей, який встановлює обов'язки і дії працівників закладів і установ на випадок виникнення пожежі;

план евакуації та порядок евакуації повинні переглядати один раз на три роки з урахуванням умов, що постійно змінюються;

проводити практичні заняття щодо відпрацювання планів евакуацій не рідше одного разу на півріччя;

установити порядок огляду і закриття приміщень і будівель після закінчення занять і роботи Ліцеї;

під час розслідування нещасних випадків, що трапилися внаслідок пожежі в Ліцеї, керуватися Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях та Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у Ліцеї;

здійснювати контроль за дотриманням пожежної безпеки орендними організаціями;

забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, запропонованих органами державного пожежного нагляду і органами державної виконавчої влади і прийнятих у межах їх компетенції.

1.9. Відповідальність за пожежну безпеку структурних підрозділів Ліцею (кафедри, лабораторії, навчальні кабінети, цехи, склади, бібліотеки, архіви, майстерні тощо) несуть їх керівники. Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо).

1.10. Для працівників охорони (сторожа, чергового гуртожитку, коменданта, тощо) повинна бути розроблена інструкція, в якій слід визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також вказати, кого з посадових осіб мають викликати в нічний час у разі пожежі.

1.11.У Ліцеї черговий гуртожитку, сторож у вихідні та святкові дні, а також у вечірні і нічні години зобов'язаний, заступаючи на чергування:

перевірити наявність і стан засобів пожежогасіння, справність телефонного зв'язку, чергового освітлення і пожежної сигналізації;

пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, холи, вестибюлі) не захаращено, а двері евакуаційних виходів у разі потреби можуть бути без перешкод відчинені;

у разі виявлення порушення протипожежного режиму і несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів щодо їх усунення, а в разі потреби повідомити директора Ліцею або працівника, що його заміщує;

мати списки (журнали обліку) учнів (вихованців) та працівників, що перебувають у Ліцеї, знати місця їх розміщення;

постійно мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів та воріт, автомобільних в'їздів на територію закладу, а також ручний електричний ліхтар.

1.12. Уведення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів Ліцею, оренда будь-яких приміщень проводяться з дозволу органів державного пожежного нагляду.

Відповідальність за забезпечення протипожежного режиму ворендованих будівлях і приміщеннях, а також за виконання протипожежних заходів, зазначених угодою на оренду, несе керівник орендних організацій.

1.13. Відповідно до цих Правил у кожному структурному підрозділі Ліцею має бути розроблена конкретна інструкція щодо заходів пожежної безпеки. Інструкція опрацьовується керівником структурного підрозділу, узгоджується з інженером з охорони праці Ліцею, затверджується директором Ліцею і розміщується на видному місці.

1.14. У будівлях і спорудах, які мають два і більше поверхів, в разі одночасного перебування на поверсі понад 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Інструкції повинні передбачати два варіанти дій: у денний та нічний час.

1.15. У Ліцеї повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим і по-рядок оповіщення людей про пожежу, з якими потрібно ознайомити всіх працівників.

2. Основні вимоги пожежної безпеки

2.1. Утримання території.

2.1.1. Територію Ліцею слід постійно утримувати в чистоті. Відходи пальних матеріалів, опале листя і суху траву слід регулярно прибирати і вивозити з території у місця, погоджені відповідними органами державного нагляду.

2.1.2. Дороги, проїзди та під'їзди до будівель, а також доступи до пожежного інвентарю та обладнання мають бути завжди вільними.

Про закриття окремих ділянок доріг або проїздів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт чи з інших причин, які перешкоджають проїзду пожежних автомобілів, слід негайно повідомити підрозділи пожежної охорони.

На період виконання ремонту доріг у відповідних місцях повинні бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються.

2.1.3. Протипожежні розриви між будівлями не повинні використовуватися для зберігання матеріалів і обладнання, а також для стоянки автотранспорту.

Дозволяється стоянка автотранспорту на території, за умови вільних проїздів і проходів, на відстані не менше 10 м від будівлі.

2.1.4. На території Ліцею не дозволяється розкладення вогнищ, спалювання сміття і влаштування відкритих кухонних печей.

2.1.5. Будівництво тимчасових будівель та споруд на території Ліцею може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу в органах державного пожежного нагляду.

2.1.6. На ділянках території Ліцею, де можливі скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого транспорту не дозволяється. Про це повинні бути вивішені відповідні покажчики (написи).

2.1.7. Не дозволяється залишати у дворах, а також поблизу будівель і споруд бочки з легкозаймистими і горючими рідинами, балони з зрідженими і стисненими газами, порожні бочки і балони, а також розкладати багаття, спалювати відходи, тару, викидати незагашене вугілля та попіл на відстань менше 15 м від будівель та споруд і в межах установлених будівельними нормами протипожежних розривів.

2.1.8. Забороняється паління у приміщеннях Ліцею.

На території Ліцею, де паління дозволяється, керівництво зобов'язане визначити і обладнати спеціальні місця для цього, позначити їх знаком або написом, установити урну або попільницю.

2.2. Утримання будівель, приміщень та споруд.

2.2.1. Усі будівлі, приміщення та споруди Ліцею повинні постійно утримуватися у чистоті.

2.2.2. Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас зони за Правилами влаштування електроустановок, написи про такі відомості повинні розміщуватися ззовні на вхідних дверях.

2.2.3. У кожному приміщенні повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчої пожежної частини, а також розміщена інструкція з пожежної безпеки.

2.2.4. Вибухопожежонебезпечні приміщення у багатоповерхових будівлях повинні розміщуватися поблизу зовнішніх стін верхніх поверхів.

2.2.5. Протипожежні системи, установки, устаткування приміщень, будівель та споруд (протидимний захист, пожежна автоматика, протипожежне водопостачання, протипожежні двері, клапани та інші захисні пристрої) повинні постійно утримуватися у
справному робочому стані.

2.2.6. Учнів (вихованців) молодшого віку слід розміщувати на нижніх поверхах.

2.2.7. Наповнюваність приміщень має відповідати встановленим нормам.

2.2.8. Розміщення меблів і обладнання у класах, кабінетах, майстернях, спальнях, їдальнях та інших приміщеннях не повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння.

2.2.9. У коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках і дверях евакуаційних виходів слід мати наказові та вказівні знаки безпеки.

2.2.10. Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури і сходи не повинні заставлятися будь-якими предметами і обладнанням.

2.2.11. Двері сходових кліток, коридори і сходи повинні мати ущільнення у стулках, обладнані пристроями для самозакривання, які повинні постійно бути у справному стані.

У період перебування учасників навчально-виховного процесу в будівлях допускається двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за допомогою запорів (засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються.

2.2.12. У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки тощо повинні бути щільно прикріплені до підлоги.

Штучні килимові покриття, які не виділяють при горінні токсичних речовин та мають помірну димостворювальну здатність, у фойє, вестибюлях, залах для глядачів тощо дозволяється розстеляти за умови наклеювання їх на незаймисту основу.

2.2.13. Будівлі Ліцею повинні бути обладнані засобами оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані:

- внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі;

- спеціально змонтовані мережі мовлення;

- дзвінки та інші звукові сигнали.

2.2.14. У підвальних і цокольних поверхах не дозволяється:

- розміщення вибухопожежонебезпечних виробництв;

- зберігання та застосування легкозаймистих горючих рідин, газів та легкозаймистих матеріалів;

- розміщення лабораторій з використанням вибухо- і пожежонебезпечних процесів.

2.2.15. Не дозволяється влаштовувати на сходових клітках складські та іншого призначення приміщення, прокладати газопроводи, трубопроводи з легкозаймистими і горючими рідинами, а також установлювати устаткування, що заважає переміщенню людей.

2.2.16. У горищних приміщеннях не дозволяється:

- сушити білизну;

- влаштовувати склади (за винятком зберігання віконних рам), архіви, голубники, майстерні тощо;

- застосовувати для утеплення перекриттів торф, стружку, тирсу та інші горючі матеріали;

- прикріплювати до димоходів радіо- і телевізійні антени.

2.2.17. Двері, люки горищних і технічних приміщень (насосних, вентиляційних камер, бойлерних, складів, комор, електрощитових тощо) повинні бути постійно зачинені. На дверях слід вказувати місце зберігання ключів, доступне для отримання їх у будь-який час доби. На дверях (люках) горищних і технічних приміщень мають бути написи, що визначають призначення приміщення.

2.2.18. Зовнішні пожежні сходи, сходи-драбини і загорожі на дахах будівель мають утримуватися у справному стані. Допускається нижню частину зовнішніх вертикальних пожежних сходів закривати щитами, які легко знімаються, на висоту не більше як 2,5 м від рівня землі.

2.2.19. Дахові вікна горищних приміщень мають бути засклені і закриті.

2.2.20. Після закінчення занять у класах, майстернях, кабінетах і лабораторіях учителі, викладачі, лаборанти, майстри виробничого навчання та інші працівники закладу чи установи повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, знеструмивши електромережу.

2.2.21. У Ліцеї повинно бути встановлене чергування обслуговувального персона-лу без права сну в нічний час. Приміщення для чергових має бути забезпечене телефон-ним зв'язком.

2.2.22. Розміщення акумуляторних, зберігання легкозаймистих матеріалів у будівлях, пов'язаних з перебуванням дітей, а також у підвальних і цокольних приміщеннях не дозволяється.

2.2.23. Приямки вікон підвальних і цокольних приміщень повинні утримуватися у чистоті. Не допускається встановлювати на приямках та люках незнімні металеві грати, захаращувати приямки і закладати цеглою віконні отвори.

2.2.24. У будівлях Ліцею не допускається:

- розміщувати людей у мансардних приміщеннях, а також на поверхах (будівлях), не забезпечених двома евакуаційними виходами;

-здійснювати перепланування приміщень з порушенням будівельних норм і правил;

- використовувати горючі матеріали для обробки стін і стель шляхів евакуації (рекреацій, сходових кліток, фойє, вестибюлів, коридорів тощо);

- установлювати грати, жалюзі та подібні їм незнімні сонцезахисні, декоративні та архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники навчально-виховного процесу, сходових клітках, у коридорах, холах та вестибюлях;

- знімати дверні полотна в отворах, що з'єднують коридори зі сходовими клітками;

- забивати двері евакуаційних виходів;

- застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої;

- використовувати електроплитки, кип'ятильники, електрочайники, газові плити тощо для приготування їжі та трудового навчання за винятком спеціально обладнаних приміщень;

- захаращувати шляхи евакуації;

- установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на шляхах евакуації;

- влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;

- здійснювати вогневі, електрогазозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлях у разі наявності в їх приміщеннях людей;

- обгортати електричні лампи папером, матерією та іншими горючими матеріалами;

- застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі;

- виконувати прибирання приміщень, очищення деталей і обладнання за допомогою легкозаймистих і горючих рідин;

- здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);

- зберігати на робочих місцях і в шафах, а також залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;

- залишати без нагляду ввімкнені в мережу лічильні і друкарські машинки, радіоприймачі, телевізори та інші електроприлади.

2.2.25. Одяг і взуття слід сушити в приміщеннях, виділених спеціально для цієї мети, з обігрівом радіаторами водяного опалення.

2.2.26. Вогневі та зварювальні роботи можуть виконуватися тільки з письмового дозволу директора Ліцею з оформленням наряду-допуску. Ці роботи мають проводитися згідно з вимогами Правил під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт.

2.2.27. Користуватися прасками в закладах чи установах дозволяється лише в спеціально відведених приміщеннях під наглядом працівника Ліцею. Використання приміщень для іншої мети, наприклад, для зберігання білизни, не дозволяється. Прасування виконується лише прасками зі справними терморегуляторами та світловими індикаторами ввімкнення. Праски повинні встановлюватися на підставках з вогнетривких матеріалів.

2.2.28. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій, повітроводів повинні негайно усуватися.

Після обробки (просочення) антипіренами дерев'яних конструкцій, тканин та інших горючих матеріалів повинен бути складений акт про проведення роботи підрядною організацією. Перевірку стану вогнезахисної обробки слід проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

2.2.29. Усі будівлі і приміщення Ліцею мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння .

2.3. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря.

2.3.1. Директор Ліцею зобов'язаний своїм наказом призначити осіб, відповідальних за експлуатацію та технічний стан опалювальних установок.

2.3.2. Котли центрального опалення Ліцею повинні розміщуватися у відокремлених негорючих приміщеннях, які мають самостійний вихід.

2.3.3. Перед початком опалювального сезону котельні, калориферні установки, печі та інші прилади опалювання, а перед початком навчального року системи вентиляції та кондиціювання повітря і кухонні печі повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані, а обслуговуючий персонал повинен пройти протипожежний інструктаж.

2.3.4. Опалювальні установки повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів. Несправні пристрої систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, а також несправні кухонні печі до експлуатації не допускаються.

2.3.5. Особи, призначені відповідальними за технічний стан опалювальних установок, систем вентиляції та кондиціювання повітря, зобов'язані організовувати постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, своєчасний і якісний ремонт.

2.3.6. Повітронагрівальні і опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення. Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:

- опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;

- печей та осередків вогню безперервної дії - не рідше одного разу на два місяці;

- кухонних плит та кип'ятильників - один раз на місяць.

- Результати очищення димоходів та печей повинні фіксуватися в журналі.

2.3.7. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій, що відповідають вимогам будівельних норм, не менше 0,51 м.

2.3.8. У приміщенні котелень не дозволяється:

- виконувати роботи, які не пов'язані з експлуатацією котельних установок;

- допускати до роботи в котельнях і доручати нагляд за котлами стороннім особам, а також особам, які не пройшли спеціальної підготовки або перебувають в нетверезому стані;

-допускати підтікання рідкого палива або витікання газу в місцях з'єднання трубопроводів і форсунок;

- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини (бензин, гас, мастила тощо);

- подавати паливо при згаслих форсунках або газових пальниках;

- працювати з несправними приладами контролю і автоматики;

- розпалювати котельні установки без попереднього їх продування повітрям;

- сушити будь-які матеріали, що можуть горіти, на котлах та паротрубопроводах;

- закривати горючими матеріалами жалюзі повітряного опалення;

- залишати без нагляду котли, що перебувають у роботі;

- зберігати запаси твердого палива, що перевищують добову потребу;

- користуватися витратними баками, які не мають пристроїв для видалення палива до аварійної ємкості (безпечне місце) у разі пожежі;

- зберігати легкозаймисті та інші горючі рідини та матеріали.

2.3.9. Біля отвору топки на дерев'яній або іншій підлозі, виготовленій з горючих матеріалів, має бути закріплений металевий лист розміром не менше як 0,5 х 0,7 м.

2.3.10. У виробничих, складських та допоміжних приміщеннях на відстані 0,15 м від радіаторів (приладів центрального опалення) слід ставити металеві огороджувальні решітки.

2.3.11. Не дозволяється палити печі в нічний час у будівлях з цілодобовим перебуванням людей (гуртожитках), а також під час проведення у Ліцеї культурно-масових заходів. Топлення печей має закінчуватися за дві години до того, як діти лягли спати, а з денним перебуванням дітей - не пізніше ніж за годину до приходу дітей.

2.3.12. Під час експлуатації печей не дозволяється:

- розпалювати печі гасом, бензином та іншими легкозаймистими рідинами;

- залишати без нагляду запалені печі, а також доручати нагляд за ними дітям і стороннім особам;

- сушити та тримати одяг, взуття, дрова, вугілля та інші матеріали, що можуть горіти, на опалювальних приладах або біля них;

- користуватися печами з несправними та відкритими дверцями;

- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

- влаштовувати тимчасові опалювальні прилади.

2.3.13.У літній період під час сильного вітру здійснювати опалення печей і котельних установок, які працюють на твердому паливі, не дозволяється.

2.3.14. Димові труби котлів, які працюють на твердому паливі, повинні бути обладнані іскрогасниками.

2.3.15. Під час переведення печей з одного виду твердого палива на інший вони мають бути відповідним чином переобладнані (футерування пальника вогнетривкою цеглою тощо).

2.3.16. На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, мають бути підштукатурені та побілені.

2.3.17. Використання вентиляційних каналів для відводу продуктів згоряння від печей і газових приладів не дозволяється.

2.3.18. Вугілля, золу і шлак з печей, які вигрібають з топки до металевої тари, слід заливати водою і виносити у спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати їх поблизу будівель.

2.3.19. Паливо (дрова, вугілля, торф тощо) має зберігатися у спеціально пристосованих для цієї мети приміщеннях або на відгороджених майданчиках, розміщених на відстані від будівель з урахуванням вимог будівельних норм. У підвальних і цокольних приміщеннях з перекриттями, що можуть горіти, зберігання дров, вугілля та інших видів палива не допускається.

2.3.20. Не дозволяється користуватися для опалення приміщень електро-нагрівальними приладами, електрокамінами тощо.

2.3.21. Черговий персонал, який здійснює нагляд за вентиляційними установками, зобов'язаний проводити планові профілактичні огляди вентиляторів, повітроводів, вогнезатримувальних пристроїв, камер зрошення, заземлювальних пристроїв і вжити заходів щодо усунення будь-яких недоліків, які можуть призвести до виникнення і розповсюдження пожежі.

2.3.22. Вентиляційні короби потрібно виготовляти з негорючих матеріалів.

2.3.23. Експлуатаційний та протипожежний режим роботи установок (систем) вентиляції повинен визначатися робочими інструкціями. У цих інструкціях повинні бути передбачені заходи пожежної безпеки, терміни очищення повітроводів, фільтрів вогнезатримувальних клапанів і іншого обладнання, а також визначений порядок дії обслуговуючого персоналу на випадок виникнення пожежі або аварії.

2.3.24. У вентиляційних камерах зберігання обладнання і матеріалів не дозволяється.

2.3.25. У приміщеннях з пожежо- і вибухонебезпечними виробництвами при несправних гідрофільтрах, сухих фільтрах, пиловідсмоктувальних, пиловловлювальних та інших пристроїв систем вентиляції робота навчального технологічного обладнання не допускається. Вентиляційні установки в таких приміщеннях повинні мати автоматичне блокування їх відключення в разі пожежі з діючими системами автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння.

2.3.26. У приміщеннях, де вентиляційні установки транспортують горючі і вибухо-небезпечні речовини, всі металеві повітроводи,трубопроводи, фільтри та інші обладнання витяжних установок повинні бути заземлені.

2.3.27. Автоматичні вогнезатримувальні пристрої (заслінки, шибери, клапани тощо), встановлені на повітроводах у місцях перетину протипожежних перешкод, пристроїв блокування вентиляційних систем з автоматичною пожежною сигналізацією та системами пожежогасіння, протипожежні пристрої димоходів, витяжні зонти і канали від плит мають утримуватися у справному стані. Перевірка працездатності автоматичних вогнезатримувальних пристроїв проводиться не рідше одного разу на 6 місяців.

2.3.28.Під час експлуатації систем вентиляції та кондиціювання повітря не дозволяється:

- відключати або знімати вогнезатримувальні пристрої;

- випалювати нагромаджені в повітроводах і зонтах жирові відкладення, пил та інші горючі матеріали;

- закривати витяжні канали, отвори та решітки;

- з'єднувати вентиляційні канали з димовими;

- поєднувати вентиляцію приміщень вибухо-, пожежонебезпечних виробництв із загальною системою вентиляції;

- здійснювати перевірку ефективності роботи вентиляційної системи за допомогою відкритого вогню.

2.3.29. У місцях забору повітря має бути унеможливлена поява горючих газів і парів, диму, іскор та відкритого вогню.

2.3.30. На об'єктах, які обладнані системою протидимного захисту, слід не менше одного разу на місяць перевіряти наявність замків і пломб на щитах електроживлення автоматики, наявність захисних щитів, а також готовність до роботи системи протии-димного захисту способом короткочасного (3-5 хв.) включення електрообладнання за допомогою кнопок дистанційного пуску, про що складається відповідний акт.

2.4. Електроустановки

2.4.1. Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються у Ліцеї, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам діючих Правил влаштування електроустановок; будівельну частину електроустановок слід виконувати відповідно до протипожежних вимог будівельних норм ДБН В.2.2.3-97.

2.4.2. Директор Ліцею зобов'язаний забезпечити обслуговування та технічну експлуатацію електрообладнання і електромереж, своєчасне проведення профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів та експлуатацію електрообладнання, апаратури й електромереж відповідно до вимог документів, зазначених у п.2.4.1, та своєчасно усувати виявлені недоліки.

2.4.3. Усі роботи повинні проводитися на справному електрообладнанні (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, огорожа).

2.4.4. З'єднання, окінцювання та відгалуження жил проводів і кабелів з метою запобігання небезпечним у пожежному відношенні перехідним опорам мають бути виконані за допомогою опресування, зварювання, паяння або спеціальних затискачів (гвинтових, болтових тощо).

2.4.5. Плавкі вставки запобіжників повинні бути каліброваними із зазначенням номінального струму на заводському таврі.

2.4.6. Влаштування та експлуатація тимчасових електромереж за винятком електропроводки, яка живить місця проведення будівельних і тимчасових ремонтно-монтажних робіт, не дозволяється.

2.4.7. Шафи, в яких установлені електрощити, повинні бути постійно зачинені на замок.

2.4.8. Доступ до електрощитів, електродвигунів і пускорегулювальних апаратів повинен бути завжди вільним.

2.4.9. Електродвигуни мають регулярно очищатися від пилу.Не дозволяється накривати електродвигуни горючими матеріалами.

2.4.10. Влаштування повітряних ліній електропередачі і зовнішніх електропроводок над покрівлями, навісами, штабелями лісоматеріалів, тари та складами для зберігання пальних матеріалів не допускається.

2.4.11. У виробничих, складських та інших приміщеннях з наявністю горючих матеріалів, а також матеріалів та виробів у горючій тарі електричні світильники повинні мати закрите або захищене виконання (із скляними ковпаками).

2.4.12. Переносні світильники мають бути обладнані захисними скляними ковпаками та металевими сітками. Для цих світильників та іншої переносної та пересувної електроапаратури слід застосовувати гнучкі кабелі з мідними жилами з гумовою ізоляцією в оболонці, яка стійка до навколишнього середовища. Підключення переносних світильників слід передбачати від відгалужувальних коробок зі штепсельними розетками.

2.4.13. Освітлювальна електромережа має бути змонтована таким чином, щоб світильники знаходилися на відстані не менше як 0,2 м від поверхні будівельних конструкцій з горючих матеріалів і не менше як 0,5 м від тари у складських приміщеннях.

2.4.14. Усі несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть спричинити іскри, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів вище норми, мають негайно усуватись. Несправні електромережі та електроапарати слід вимикати для приведення їх у пожежобезпечний стан.

2.4.15. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, радіоприймачі тощо;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками, відгалужувальними коробками, рубильниками тощо;

- зав'язувати і скручувати електропроводи і світильники, підвішувати світильники (за винятком відкритих ламп) на електричних проводах;

- підключати до клем силової та у штепсельні розетки освітлювальної мереж прилади, які споживають струм понад передбачені для них величини;

- використовувати ролики, вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу та інших предметів;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводок;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та в приміщеннях, де їх застосування не передбачено технологічним процесом;

- застосовувати для прокладання електромереж радіо- та телефонні проводи;

- застосовувати як електричний захист саморобні та некалібровані запобіжники;

- знімати скляні ковпаки зі світильників закритого виконання;

- використовувати електроапаратуру та електроприлади в умовах, що не передбачені заводом-виготовлювачем.

2.4.16. Будь-які нові підключення різних струмоприймачів (електродвигунів, нагрівальних приладів тощо) мають проводитися лише після проведення відповідних розрахунків, які припускають можливість таких підключень.

2.4.17. У всіх приміщеннях (незалежно від їх призначення), які після закінчення робіт замикаються і не контролюються, всі електроустановки (крім холодильників) мають відключатися.

Розробив:

Інженер з охорони праці ________________________ О.Л.Луцюк

(підпис)

12.04.2016 року

Кiлькiсть переглядiв: 1239

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.