ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Нововолинського ліцею-інтернату

Волинської обласної ради

___________________ Ю.О.Лазаренко

06.04.2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в Нововолиському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює єдиний порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з учнями (вихованцями) (далі – учасники навчально-виховного процесу) під час навчально-виховного процесу в Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради (далі – Ліцей).

2. Нещасні випадки, що сталися з працівниками, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або фактично допущені до роботи в Ліцеї, підлягають розслідуванню і обліку відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 (далі - Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві).

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

нещасний випадок - обмежена в часі подія, раптовий вплив небезпечного фактора чи середовища, що сталися під час навчально-виховного процесу, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть учасника навчально-виховного процесу;

травма - порушення анатомічної функції тканин або органів людини, спричинене зовнішньою дією або впливом зовнішнього фактора.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про охорону праці», Порядку розслідування нещасних випадків на виробництві та інших нормативно-правових актах з цих питань.

4. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу і призвели до тимчасового (більш як на один робочий (навчальний) день або стійкого погіршення стану здоров’я чи їх смерті, а саме: травми через нанесення тілесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених іншою особою, предметами, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного та рослинного світу.

5. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:

під час проведення навчальних занять (лекцій, уроків, практичних, лабораторних занять, інших занять та в перервах мiж ними) відповідно до навчальних, виробничих i наукових планів та розкладу занять;

під час прямування на заняття з одного корпусу навчального закладу до іншого пішки чи на транспорті, якщо це визначено навчальними, виробничими і науковими планами та розкладом занять;

під час проведення позакласних, позашкільних та інших заходів у вихiднi, святкові та канікулярні дні, якщо цi заходи здійснюються пiд безпосереднім керівництвом працівника Ліцею (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра виробничого навчання тощо) або іншої особи, яка призначена наказом директора Ліцею за його згодою;

пiд час занять з трудового i професійного навчання, проведення професійних, науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт, виробничої та навчальної практики, якi проводяться вiдповiдно до навчальних планiв у навчальних закладах або на дiльницях (територiях), що їм належать;

під час роботи у шкiльних лiсництвах, на навчально-дослiдних дiлянках Ліцею;

пiд час роботи учнівських об’єднаннях (таборах працi i вiдпочинку);

під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходiв, екскурсiй, походiв, експедицiй, органiзованих Ліцеєм у встановленому порядку;

пiд час перевезень учасників навчально-виховного процесу до мiсця проведення навчання, інших заходiв i назад у разі органiзованого прямування їх на запланований захiд на транспортi або пiшки;

унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо нещасні випадки сталися під час проведення занять, інших заходів та робіт, зазначених в абзацах другому - дев’ятому цього пункту.

6. Погіршення стану здоров’я або втрату працездатності внаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад.

Лікувально-профілактичний заклад, куди доставлено потерпілого внаслідок нещасного випадку, що стався під час навчально-виховного процесу, на письмовий запит директора Ліцею надає медичний висновок про стан потерпілого та характер ушкоджень.

7. Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані психічного розладу, алкогольного або наркотичного сп’яніння.

8. Нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу у випадках, не зазначених у пункті 5 цього розділу, розслідуються і беруться на облік згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270 (зі змінами) (далі - Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру).

9. Нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу, які мешкають у гуртожитку Ліцею, і пов’язані з порушенням правил перебування у гуртожитку, затверджених в установленому порядку, розслідуються і беруться на облік відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

10. Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу, а також виконанням заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, здійснює служба охорони праці.

11. Громадський контроль здійснює професійна спілка через свого представника у Ліцеї, а також уповноважені трудового колективу Ліцею з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

ІІ. Розслідування нещасних випадків

1. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально-виховного процесу за обставин, що визначені в пункті 5 розділу І цього Положення, потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити безпосереднього керівника (учителя, вихователя, викладача, іншу особу, яка була присутня під час проведення заходів навчально-виховного процесу в Ліцеї чи за його межами), який зобов'язаний:

терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпiлому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

зберегти обстановку на мiсцi в тому станi, в якому вона була на момент подiї (якщо це не загрожує життю i здоров'ю тих, хто там перебуває, i не призведе до бiльш тяжких наслiдкiв);

повідомити про те, що сталося, директора Ліцею та інженера з охорони праці.

Якщо нещасний випадок трапився пiд час походiв, екскурсiй або iнших заходiв поза територiєю району (мiста), де розташовано Ліцей, особа, відповідальна за проведення заходу, негайно повiдомляє також орган управлiння освiтою за мiсцем подiї.

2. Директор Ліцею, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний негайно:

ужити заходiв щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;

повідомити батьків потерпілого (особу, яка представляє його iнтереси) через інженера з охорони праці;

зобов’язати інженера з охорони праці направити письмовий запит до лікувально-профілактичного закладу для отримання медичного висновку про характер i тяжкiсть ушкодження потерпілого;

протягом доби утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування нещасного випадку.

Про нещасний випадок, що стався з учасником навчально-виховного процесу через нанесення тілесних ушкоджень внаслідок бійок, скоєння правопорушень під час навчально-виховного процесу, директор Ліцею також інформує правоохоронні органи.

3. До складу комісії з розслідування нещасних випадків включаються:

заступник директора Ліцею, на якого покладено відповідальність за охорону праці, безпеку життєдіяльності навчального закладу (голова комісії) і який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в Ліцеї;

інженер з охорони праці або особа,на яку наказом директора покладено ці обов’язки;

член комітету профспілкової організації або уповноважений трудового колективу Ліцею з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

До складу комісії не включається працівник Ліцею, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці, безпеки життєдіяльності у структурному підрозділі Ліцею (лабораторія, кабінет, майстерня тощо), де стався нещасний випадок.

4. Потерпілий, його батьки, особи, які представляють інтереси потерпілого, мають право брати участь у роботі комісії, надавати свої пояснення та пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що пояснюють причини та обставини нещасного випадку, викладати в письмовій чи усній формі свою особисту думку щодо нещасного випадку та отримувати від комісії інформацію про хід проведення розслідування.

5. Потерпілий, його батьки або особи, які представляють інтереси потерпілого, можуть звернутися до директора Ліцею з письмовою заявою про нерозголошення інформації про наслідки нещасного випадку, якщо така інформація може завдати моральної шкоди потерпілому.

6. Комiсiя з розслiдування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох робочих днів з дати її утворення провести розслiдування нещасного випадку. У разі необхідності проведення експертиз, лабораторних досліджень, випробувань, надання інших документів для встановлення обставин та причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за погодженням з органом управління освітою вищого рівня, але не більше ніж на місяць. Рішення про таке продовження приймає комісія з розслідування нещасного випадку, наказ про продовження строку розслідування видає директор Ліцею, який затвердив склад комісії.

7. Під час проведення розслідування нещасного випадку комісія повинна:

з'ясувати обставини i причини нещасного випадку;

отримати пояснення у потерпiлого;

виявити i опитати свiдкiв та осiб, якi допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити вiдповiдальних за це осiб;

скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н (далі - акт Н-Н) згідно з додатком 1 до цього Положення у п’яти примiрниках, який затверджується директором Ліцею.

До акта Н-Н додаються пояснення свiдкiв, потерпiлого та iншi документи щодо обставин нещасного випадку, наявності шкiдливих i небезпечних факторiв та медичний висновок про стан здоров’я потерпілого в результаті нещасного випадку.

8. Акт Н-Н підписують голова та всі члени комісії з розслідування нещасного випадку. У разі незгоди зі змістом зазначеного акта член комісії письмово викладає свою думку, яка додається до акта і є його невід’ємною частиною, про що робиться запис в акті Н-Н.

9. Директор Ліцею вiдповiдає за правильне i своєчасне розслiдування та облiк нещасних випадкiв, складання акта Н-Н, розроблення i виконання заходiв щодо усунення причин нещасного випадку.

10. Директор Ліцею протягом одного робочого дня пiсля одержання матеріалів, підготовлених комісією з розслідування за підсумками її роботи, повинен розглянути і затвердити акт Н-Н.

Примірники затвердженого акта Н-Н протягом трьох робочих днів надсилаються директором Ліцею:

потерпілому, батькам або особі, яка представляє інтереси потерпілого;

керівнику структурного пiдроздiлу Ліцею, де стався нещасний випадок;

інженеру охорони праці Ліцею або особі, на яку покладено ці обов'язки (відповідальному);

органу управління освітою за місцезнаходженням Ліцею;

архiву Ліцею.

11. У випадках вiдмови директора Ліцею від утворення комісії з розслідування нещасного випадку і складання акта Н-Н, а також у разі незгоди потерпiлого, його батькiв або особи, яка представляє iнтереси потерпілого, зі змiстом або висновками акта Н-Н питання щодо розслідування нещасного випадку розглядають орган управління освiтою вищого рівня.

12. Один примірник акта Н-Н разом з матеріалами розслідування зберiгається в архiвi Ліцею, органу управлiння освiтою протягом 60 рокiв.

13. Нещасний випадок, про який потерпілий не повідомив директора Ліцею протягом робочого (навчального) дня, коли трапився нещасний випадок, або наслідки якого проявилися не відразу і засвідчені лікувально-профілактичним закладом, розслідується протягом календарного місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого (його батьків або особи, яка представляє інтереси потерпілого) згідно з цим Положенням. У цьому разі питання про складання акта Н-Н вирішується комісією з розслідування Ліцею, яка утворюється наказом директором Ліцею, після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учасників та інших доказів. Одержання медичного висновку покладається на директора Ліцею.

14. Якщо погіршення стану здоров’я потерпілого сталося внаслідок загального захворювання, хвороби, що підтверджено відповідним медичним висновком лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання потерпілого, нещасний випадок розслідується за первинним діагнозом, при цьому наслідок погіршення стану здоров’я не враховується.

15. Нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу Ліцею під час проходження ними виробничого навчання, практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на облік підприємством згідно з Порядком розслідування нещасних випадків на виробництві. У розслідуванні бере участь представник Ліцею.

16. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учасниками навчально-виховного процесу Ліцею, які проходять виробниче навчання, практику або виконують роботу під керівництвом учителя, викладача, майстра виробничого навчання навчального закладу на дільниці, виділеній підприємством для цієї мети, розслідуються органом управління освітою за місцезнаходженням Ліцею або директором Ліцею спільно з представником підприємства, оформляються актом про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1, наведеною в додатку 4 доПорядку розслідування нещасних випадків на виробництві, беруться на облік органом управління освітою, Ліцеєм та підприємством. Один примірник затвердженого акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 надсилається директору Ліцею за місцем навчання потерпілого, другий - до органу управління освітою.

17. Нещасний випадок, що стався під час проведення походів, екскурсій, експедицій з навчальною метою поза територією району (міста), де розташовано Ліцей, розслідується комісією органу управління освітою, на території якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути для участі у розслідуванні представника Ліцею, з учасником навчально-виховного процесу якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник такого самого за типом навчального закладу. Матеріали розслідування, у тому числі акти Н-Н, надсилаються до органу управління освітою за місцезнаходженням Ліцею та директору Ліцею.

18. Після закінчення лікування або у разі смерті потерпілого від нещасного випадку відповідно до довідки лікувально-профілактичної закладу директор Ліцею складає та надсилає в десятиденний строк до органу управління освітою та всім особам і організаціям, зазначеним у пункті 10 цього розділу, яким надсилалися акти Н-Н, повідомлення про наслідки нещасного випадку згідно з додатком 2 до цього Положення.

19. Усi нещаснi випадки, оформленi актами Н-Н, беруться на облік і реєструються Ліцеєм, органом управлiння освітою у журналi реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу, згідно з додатком 3 до цього Положення.

20. Нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу і не спричинили втрату здоров’я, наслідком яких є мікротравми, засвідчуються і реєструються медичним працівником Ліцею в окремому журналі реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу, згідно з додатком 4 до цього Положення. Такі нещасні випадки не беруться на облік Ліцеєм.

У разі настання через деякий час у постраждалого від мікротравм ушкодження здоров’я розслідування нещасного випадку проводиться відповідно до пункту 13 цього розділу.

21. У разі самогубства учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу проводиться розслідування, складається акт Н-Н і такий нещасний випадок береться на облік.

22. Нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу в транспортних засобах (автомобільному, залізничному, міському електротранспорті тощо) за обставин, зазначених в абзаці восьмому пункту 5 розділу І цього Положення, розслідуються відповідно до цього Положення з урахуванням матеріалів розслідування, що проводять уповноважені на це органи у встановленому порядку. Для отримання результатів розслідування уповноважених органів директор Ліцею надсилає до них письмовий запит.

ІІІ. Спеціальне розслідування нещасних випадків

1. Спецiальному розслiдуванню пiдлягають нещасні випадки:

групові, що трапилися одночасно з двома i бiльше потерпілими, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень;

що спричинили тяжкі наслідки (у тому числі інвалідність потерпілого);

iз смертельним наслiдком;

випадки смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу.

2. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, нещасний випадок iз смертельним наслiдком та у випадку смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу директор Ліцею зобов'язаний негайно повiдомити:

батькiв потерпiлого або особу, яка представляє його iнтереси;

лікувально-профілактичний заклад за мiсцем, де стався нещасний випадок (у разі виявлення отруєнь - відповідний територіальний орган державної санітарно-епідеміологічної служби);

орган управлiння освiтою, інший центральний орган виконавчої влади;

органи прокуратури та внутрiшнiх справ за мiсцем, де стався нещасний випадок.

Повідомлення про нещасний випадок (груповий / із смертельним наслідком) згідно з додатком 5 до цього Положення надсилається за допомогою засобів оперативного зв’язку (телефон, телеграф, факс тощо).

3. Про кожний груповий нещасний випадок, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, нещасний випадок із смертельним наслідком та випадок смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу орган управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу протягом доби повідомляє МОН України, надсилає матеріали спеціального розслідування в триденний строк після закінчення розслідування.

Такi самі повiдомлення надсилаються, якщо смерть потерпiлого настала внаслідок нещасного випадку через деякий час, пiд час тимчасового звiльнення вiд занять у Ліцеї. У таких випадках спецiальне розслiдування здiйснюється з використанням матерiалiв ранiше проведеного розслiдування нещасного випадку, у тому числі акта Н-Н.

4. Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло від 1 до 4 осіб або травмовано до 10 осіб, у випадку смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу проводиться комісією зі спеціального розслідування, яка створюється наказом керівника органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу, за участю представника МОН України.

5. Спеціальне розслідування нещасного випадку з особливо тяжкими наслідками, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано більше 10 осіб, проводиться комісією зі спеціального розслідування, призначеною наказом МОН України.

6. До складу комісії зі спецiального розслiдування групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслiдком або випадку смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу входять:

голова - керiвник (заступник керівника) органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу;

члени:

директор (заступник директора) Ліцею;

інженер з охорони праці або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

член комітету профспілкової організації або уповноважений трудового колективу Ліцею з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

представник МОН України (крім випадків смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу).

Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, причин і можливих наслідків нещасного випадку тощо) до складу комісії можуть бути включені представники правоохоронних органів, органів державного нагляду за охороною праці, пожежного нагляду, органів охорони здоров’я, спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони та реагування на надзвичайні ситуації, інших органів (за згодою).

Комісія зі спеціального розслідування зобов’язана:

з'ясувати обставини i причини нещасних випадків, отримати пояснення у потерпiлого (потерпілих);

виявити i опитати свiдкiв та осiб, якi допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити вiдповiдальних за це осiб.

7. Члени комісії зі спеціального розслідування повинні зустрітися з потерпілими або членами їх сімей, розглянути і вирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз’яснення потерпілим (сім’ям) щодо їх прав відповідно до законодавства України.

8. Комiсiя зі спецiального розслiдування протягом 10 робочих днiв з дня її утворення розслiдує нещасний випадок i складає акт спеціального розслідування групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком) (далі - акт спеціального розслідування) згідно з додатком 6 до цього Положення, оформляє iншi необхiднi документи i матеріали, перелік яких наведено в пункті 12 цього розділу. За потреби встановлений строк розслiдування може бути продовжений органом управління освітою, який утворив комiсiю зі спецiального розслiдування, але не більш як на 30 календарних днів.

9. Акт спеціального розслідування затверджується органом управління освітою, який призначив комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку.

10. Копiї актiв спецiального розслiдування i акта Н-Н (на кожного потерпiлого окремо) та наказ директора Ліцею за результатами розслiдування нещасного випадку надсилаються до органу управлiння освiтою, який зобов'язаний надіслати по одному примірнику до МОН України, іншого центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований Ліцей.

11. За результатами спеціального розслідування не складаються акти за формою Н-Н і не беруться на облік випадки смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу від загального захворювання, хвороби за наявності медичного висновку лікувально-профілактичного закладу за місцезнаходженням навчального закладу.

12. До матерiалів спецiального розслiдування належать:

копiя наказу про утворення комiсiї із спецiального розслiдування;

акт спецiального розслiдування;

копiя акта Н-Н на кожного потерпiлого окремо;

плани, схеми i фотознiмки мiсця подiї;

протоколи опитувань, пояснення свiдкiв нещасного випадку та iнших причетних осiб, а також посадових осiб, вiдповiдальних за дотримання вимог норм i правил з охорони праці;

витяг з журналу реєстрації iнструктажiв з охорони праці, безпеки життєдіяльності з потерпілим, у тому числі копія сторінки журналу обліку навчальних занять про реєстрацію інструктажу з безпеки життєдіяльності з потерпілим;

копії документів про проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередніх керівників (учителів, вихователів, викладачів, майстрів трудового навчання тощо) під час навчально-виховного процесу;

медичний висновок про характер i тяжкiсть ушкоджень, що заподіяні потерпiлому, або причини його смертi;

висновок експертної комісії (якщо така була створена) про причини нещасного випадку, результати лабораторних та iнших дослiджень, експериментів, аналiзiв тощо.

13. На вимогу комiсiї зі спецiального розслiдування директор Ліцею зобов'язаний:

запросити для участi в розслiдуваннi нещасного випадку спецiалiстiв-експертiв, які можуть утворювати експертну комiсiю;

організувати фотознiмки пошкодженого об'єкта, мiсця нещасного випадку та надати iншi необхiднi документи;

організувати проведення лабораторних дослiджень, випробувань та iнших робіт;

надати транспортнi засоби та засоби зв'язку, необхiднi для роботи комісії з розслiдування нещасного випадку;

забезпечити друкування, розмноження у необхiднiй кiлькостi матерiалiв спецiального розслiдування.

14. Експертна комiсiя утворюється за рішенням комiсiї зі спецiального розслiдування, у якому визначаються питання, якi вимагають експертного висновку. Письмовий висновок експертної комiсiї надсилається до голови комісії зі спеціального розслідування.

15. Навчальний заклад, де стався нещасний випадок, компенсує витрати, пов’язані з діяльністю комісії зі спеціального розслідування та залученням до її роботи спеціалістів. Відшкодування витрат на відрядження працівників, які є членами комісії або залучені до її роботи, навчальний заклад здійснює відповідно до законодавства.

16. Орган управління освітою, який утворив комісію зі спеціального розслідування, протягом п’яти робочих днів пiсля закінчення спеціального розслідування направляє матерiали до органів прокуратури за місцем настання групового нещасного випадку або випадку iз смертельним наслiдком.

17. Директор Ліцею, керівник органу управлiння освітою за місцезнаходженням навчального закладу зобов'язаний протягом п’яти робочих днів розглянути матерiали спецiального розслiдування нещасного випадку i видати наказ про вжиття запропонованих комiсiєю зі спецiального розслiдування заходів щодо запобiгання подiбним випадкам, а також розглянути пропозиції комісії зі спеціального розслідування щодо притягнення осiб, якi допустили порушення нормативно-правових актів про охорону праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу, до вiдповiдальностi згідно із законодавством України.

Про виконання зазначених заходiв директор Ліцею письмово повiдомляє орган управлiння освітою за місцезнаходженням.

18. МОН України після одержання матеріалів спеціального розслідування розглядає обставини і причини групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком) і за результатами розгляду вживає відповідних заходів щодо запобігання нещасним випадкам.

ІV. Звітність про нещасні випадки

1. Інженер з охорони праці на підставі актів Н-Н подає адміністративні дані - звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в Ліцеї за підсумками року за формою НВ органу управління освітою за місцезнаходженням згідно з додатком 7 до цього Положення.

2. Директор Ліцею відповідає за достовірність зазначених у звіті відомостей згідно із законодавством України.

3. Якщо у звiтному перiодi настала смерть потерпiлого внаслідок нещасного випадку, що стався минулого року, і у звiтi за минулий перiод цей випадок зарахований до загальної кiлькостi потерпiлих, у звiтному перiоді цей нещасний випадок зараховується тiльки до потерпiлих iз смертельним наслiдком.

4. Навчальний заклад заслуховує на засiданнях педагогічних рад, колегiй, на нарадах стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, проводять аналiз причин нещасних випадкiв, що трапились, розробляють заходи щодо їх запобігання.

Узгоджено:

Інженер з охорони праці О.Л.Луцюк

05.04.2016 року

Кiлькiсть переглядiв: 662

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.