Повернутися до звичайного режиму

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Нововолинського ліцею-інтернату

Волинської обласної ради

___________________ Ю.О.Лазаренко

__.__. 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці

учасників навчально-виховного процесу

в Нововолинському Ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради

  1. Загальні положення

1.1.Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-вихов-ного процесу Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради (надалі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту». Положення поширюється на Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради (надалі-Ліцей).

1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці в Ліцеї, а також обов'язки керівників та посадових осіб ліцею щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.

1.3. Ліцей у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим Положенням.

1.4. Організація роботи з охорони праці в Ліцеї покладається на директора Ліцею.

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів та інших працівників, учнів (вихованців) проводиться відповідно до Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників та учнів (вихованців) з питань охорони праці в Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради (надалі – Положення про навчання), затвердженого наказом директора Ліцею від 10.03.2016 р. № 14.

1.6. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу проводяться відповідно до Положення про навчання. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться з учнями (вихованцями) відповідно до цього Положення.

2. Обов'язки посадовихосіб та організація роботи з охорони праці в Ліцеї.

2.1. Директор:

2.1.1 відповідає за створення безпечних умов начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням; не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небез-печних умов обовязко (про які повідомляти лежить на інженера з охорони праці) для здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

2.1.2 відповідно до Положення про службу охорони праці, затвердженого наказом директора Ліцею від 16.11.2015 р. № 14, створює в Ліцеї службу охорони праці, безпеки життєдіяльності всі функції, завдання та обов’язки якої виконує інженер з охорони праці, які безпосередньо підпорядковуються йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в Ліцеї;

2.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах тощо за поданням інженера з охорони праці;

2.1.4 затверджує інструкції з охорони праці керівників структурних підрозділів, працівників;

2.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти приймання;

2.1.6 уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

2.1.7 організовує роботу комісії з перевірки готовності Ліцею до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

2.1.8 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;

2.1.9 на засіданнях ради Ліцею, нарадах керівників структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з
охорони праці колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань за поданням інженера з охорони праці;

2.1.10 затвержує плани з профілактичної роботи щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;

2.1.11 організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

з охорони праці - відповідно до Положення про навчання;
з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;

2.1.12 організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:

інструкцій з охорони праці для працівників, відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9 , зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666, інструкцій з безпеки учнів (вихованців) відповідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;

2.1.13 сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;

2.1.14 контролює забезпечення учасників навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;

2.1.15 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення;

2.1.16 забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;

2.1.17 організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу навчального закладу відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій,затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N45 і зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;

2.1.18 організовує з відповідними органами державного нагляду за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою практикою; забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;

2.1.19 здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими органі-заціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

2.1.20 повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з учнем (вихованцем) під час навчально-виховного процесу,на виробництві та у побуті;

2.1.21 організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи

щодо попередження травматизму.

2.2. Заступник директора з навчально-методичної роботи:
2.2.1 організовує і контролює виконання директорами структурних підрозді- лів (кафедр,кабінетів тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

2.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховний процес; контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів тощо;

2.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;

2.2.4 здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;

2.2.5 бере участь у підготовці учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку в місцях їх дислокації;

2.2.6 один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників навча-льного закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності, входить до складу комісії з перевірки знань;
2.2.7 контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в структурних підрозділах;

2.2.8 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників ліцею та інструкцій з безпеки для учнів, а також розділів вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстернях тощо;

2.2.9 забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98N9,зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666;

2.2.10 бере участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);

2.2.11 затверджує погоджені службою охорони праці, безпеки життєдіяльності добові норми зберігання і витрачання сильнодіючих отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів;

2.2.12 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності;
2.2.13 бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;

2.2.14 відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

2.3. Заступник директора з навчально – виховної роботи:

2.3.1 несе відповідальність за створення здорових, безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в Ліцеї;

2.3.2 вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальні програми, методичні рекомендації до лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів;

2.3.3 організовує розроблення і періодичний перегляд інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із службою охорони праці навчального закладу та подає на затвердження директору Ліцею;

2.3.4 проводить з соціальним педагогом, практичним психологом (психологом-методистом), педагогом-організатором, акомпаніатором, директорами гуртків, учителями, вихователями, помічниками вихователя, лаборантами інструктажі з охорони праці, оформляє у журналі відповідно до Положення.

2.3.5 організовує проведення із учнями (вихованцями) інструктажів з охорони праці та інструктажів з безпеки життєдіяльності;

2.3.6 складає і направляє заявки на спецодяг,спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення праців-ників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N170, зареєстрованим в Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;

2.3.7 забезпечує своєчасну явку на періодичний медичний огляд працівників відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N45 і зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;

2.3.8 здійснює спільно з представником профспілки контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2.3.9 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);

2.3.10 повідомляє директора та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально-виховного процесу; бере участь у його розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.4. Заступник директора з навчальної роботи:

2.4.1 забезпечує створення здорових і безпечних умов під час проведення навчально-виховного процесу;

2.4.2 забезпечує проведення навчальних занять, науково-дослідних та інших робіт у кафедрах, кабінетах тощо відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2.4.3 керує розробленням і періодичним переглядом інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із службою охорони праці та подає на затвердження директору Ліцею;

2.2.4 організує в Ліцеї проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності учнів (вихованців);

2.4.5 забезпечує навчання та перевірку знань працівників Ліцею з питань охорони праці;

2.4.6 організовує і проводить спільно з представниками профспілки Ліцею оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці;

2.4.7 контролює внесення питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в підручники, навчальні і методичні посібники з предметів, що викладаються в Ліцеї;

2.4.8 забезпечує спільно з профспілкою Ліцею систематичний розгляд на раді Ліцею стану умов праці та навчання у підрозділах, організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду з охорони праці, безпеки життєдіяльності; бере участь у проведенні нарад, конференцій з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
2.4.9 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
2.4.10 бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що трапились з учасниками навчально-виховного процесу.

2.5. Завідувач кабінетом, лабораторією, майстернею,навчально-виробничою майстернею, майстер виробничого навчання:

2.5.1 несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

2.5.2 не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

2.5.3 вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 , зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;

2.5.4 відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, спортивних залах тощо;

2.5.5 дозволяє використання обладнання, встановленого в лабораторіях, кабінетах, навчальних господарствах, цехах, дільницях, полігонах, передбачене чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;

2.5.6 контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики учнів (вихованців) на підприємствах, в установах і організаціях, не дозволяє виконання робіт, що не передбачені умовами договору;

2.5.7 проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу;

2.5.8 проводить або контролює проведення викладачем, учителем, вихователем інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів (вихованців) з обов'язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий);

2.5.9 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життє-діяльності колективного договору (угоди);
2.5.10 терміново повідомляє директора та службу охорони праці, безпеки життє-діяльності Ліцею про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організує при потребі надання потерпілому першої долікарської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.6. Соціальний педагог, практичний психолог (психолог-методист), педагог-організатор, акомпаніатор, вчитель, вихователь, лаборант, класний керівник:

2.6.1 несе відповідальність за збереження життя учнів (вихованців) під час навчально-виховного процесу;

2.6.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2.6.3 організовує вивчення учнями (вихованцями) правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2.6.4 проводить інструктажі з учнями (вихованцями):

2.6.4.1 з охорони праці - під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно Положення про навчання ;

2.6.4.2 з безпеки життєдіяльності - під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного директора, директора групи;

первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в журналі,

інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо;

2.6.5 здійснює контроль за виконанням учнями (вихованцями) правил (інструкцій) з безпеки;

2.6.6 проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів (вихованців) під час навчально-виховного процесу;

2.6.7 проводить профілактичну роботу серед учнів (вихованців) щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торговлі тощо);

2.6.8 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.6.9 терміново повідомляє директора та службу охорони праці, безпеки життє-діяльності Ліцею про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем (вихованцем), організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

3. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

під час позакласної, позашкільної діяльності .

3.1. Заступник директора з виховної роботи:

3.1.1 уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення позакласних і позашкільних заходів;

3.1.2 контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів, гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових об'єднань, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів, запобігання травматизму;

3.1.3 проводить навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності класних керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи;

3.1.4 організовує профілактичну роботу серед учнів (вихованців) з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу;

3.1.5 повідомляє директора Ліцею та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності ліцею про нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час проведення позакласних, позашкільних заходів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні.

3.2. Керівник гуртка:

3.2.1 забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо.

3.2.2 проводить інструктажі з охорони праці з працівниками та інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями (вихованцями);

3.2.3 не дозволяє працювати учням (вихованцям) без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохорон-праці України від 29.10.96 N170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N667/1692;

3.2.4 веде профілактичну роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності серед учні (вихованців);
3.2.5 терміново повідомляє директора Ліцею та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності Ліцею про кожний нещасний випадок, що стався з учнями (вихованцями), під час проведення позакласної, позашкільної діяльності, бере участь у їх розслідуванні, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому.

4. Організація роботи з охорони праці під час адміністративно-господарської діяльності в Ліцеї.

4.1. Заступник директора з господарської роботи:

4.1.1 забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, керує будівництвом та ремонтами відповідно до будівельних норм і правил;

4.1.2 забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виро-бничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, парових і во-догрійних котлів, посудин, що працюють під тиском;

4.1.3 відповідно до чинних нормативно-правових актів забезпечує дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного станупобутових і допоміжних приміщень, територій;

4.1.4 забезпечує навчальні приміщення, лабораторії, кабінети, господарські і культур-но-побутові підрозділи Ліцею обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з охорони праці;

4.1.5 забезпечує учнів, працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпе-чення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індиві-дуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692; організовує періодичні випробування діелектричних засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку, дезінфекцію та ремонт спецодягу;

4.1.6 відповідно до чинних нормативно-правових актів організовує проведення що-річних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, періодичні випробування і огляди вантажопідйомних машин і механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації, радіаційний контроль у приміщеннях Ліцею;

4.1.7 організовує з відповідними органами навчання персоналу, що обслуговує котли і водонагрівачі, балони, компресори і посудини із зрідженими газами,електричні установки та інші агрегати і механізми підвищеної небезпеки;

4.1.8 організовує зберігання на складах палива, вибухових і отруйних матеріалів, легкозаймистих і горючих рідин, сильнодіючих отрут, балонів зі зрідженими газами тощо, обладнання, сировини, матеріалів відповідно до правил і норм з охорони праці;

4.1.9 відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N9, зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666, розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх із службою охорони праці;

4.1.10 проводить інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в адміністративно-господарських підрозділах;

4.1.11 забезпечує нешкідливі та безпечні умови праці під час монтажних, демонтажних і ремонтних робіт на підконтрольних об'єктах, обладнання робочих місць необхідним допоміжним спорядженням і огорожами, знаками безпеки, оформлення працівникам наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою;

4.2.12 організовує відповідно до чинних нормативно-правових актів з охорони праці: проведення планово-запобіжних ремонтів, профілактичні випробування обладнання, машин, механізмів, посудин і апаратів, що працюють під тиском, заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки, заземлювальних пристроїв;

4.1.13 розробляє інструкції з охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, приладів, виконання конкретних робіт;

4.1.14 бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;

4.1.15 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життє-

діяльності колективного договору (угоди);

4.1.16 організовує роботу щодо створення безпечних умов праці у гаражі Ліцею від-повідно до чинних правил охорони праці, що діють на автомобільному транспорті;

4.1.17 терміново повідомляє директора Ліцею і службу охорони праці, безпеки життє-діяльності Ліцею про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністративно-господарських підрозділів,організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим.

4.2. Головний бухгалтер, провідний бухгалтер, економіст ІІ категорії:

4.2.1 здійснює контроль за правильною витратою коштів, які виділяються на вико-нання заходів окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), забезпечує виконання заходів, що передбачені чинним законодавством з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

4.2.2 веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів з охорони праці, готує довідку директору про фактичну витрату коштів на виконання цих робіт;

4.2.3 організовує передплату періодичних видань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

4.3. Секретар - друкарка (відповідальний за ведення кадрів):

4.3.1 оформляє на роботу осіб, які пройшли вступний інструктаж та інструктажі на робочому місці з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також переведення на іншу роботу за висновками лікувально-профілактичної установи;

4.3.2 оформляє на роботу осіб після попереднього медичного огляду в лікувально-профілактичній установі, а також направляє на періодичний медичний огляд осіб, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах, зберігає висновки лікувально-профі-лактичної установи про їх стан здоров'я;

4.3.3 оформляє направлення працівників на навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
4.3.4 оформляє на роботу жінок і осіб віком до вісімнадцяти років з урахуванням чинних законодавчих та нормативно-правових актів про застосування праці неповнолітніх і жінок.

4.4. Технік без категорії:

4.4.1 здійснює безпосереднє керівництво і несе відповідальність за організацію і ви-конання робіт відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цього Положення;

4.4.2 забезпечує експлуатацію і утримання будівель, споруд, виробничих приміщень, обладнання, машин, механізмів, електроустановок, електросилових, електроосвітлювальних, опалювальних, газових і каналізаційних мереж, систем вентиляції відповідно до правил і норм з охорони праці;

4.4.3 виявляє причини аварій з машинами, механізмами, електроустановками, обладнанням, веде облік та аналіз аварій, розробляє і здійснює заходи щодо запобігання їм;

4.4.4 розробляє і впроваджує заходи щодо механізації, автоматизації ручної праці, важких та трудомістких процесів;

4.4.5 бере участь у постійно діючій технічній комісії Ліцею з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих об'єктів виробничого призначення;

4.4.6 проводить реєстрацію об'єктів Ліцею, що підконтрольні органам державного нагляду, і оформляє відповідні документи;

4.4.7 бере участь спільно з профспілковим комітетом у адміністративно-громадському контролі стану охорони праці;

4.4.8 терміново повідомляє директора Ліцею та службу охорони праці ліцею про нещасний випадок, що стався з працівником адміністративно-господарського підрозділу.

4.5. Виконавець робіт у Ліцеї:

4.5.1 здійснює необхідні заходи з охорони праці, систематичне спостереження за станом і експлуатацією робочих місць;

4.5.2 здійснює нагляд за правильним і безпечним використанням обладнання, машин, механізмів, енергетичних установок і транспортних засобів, що працюють під його нагля-дом;

4.5.3 розробляє інструкції з охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, приладів, виконання конкретних робіт;

4.5.4 здійснює контроль за своєчасною видачею відповідного спецодягу, спецвзуття і засобів індивідуального захисту працівникам;

4.5.5 проводить інструктажі з охорони праці та забезпечує своєчасне навчання працівників безпечним навичкам праці відповідно до Положення;

4.5.6 оформляє допуск працівникам на виконання робіт у Ліцею, доповідних на припинення робіт механізмів;

4.5.7 організовує використання наочних засобів пропаганди охорони праці - інструкцій, пам'яток, плакатів та ін.;

4.5.8 повідомляє директора Ліцею та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності Ліцею про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, бере участь у розслідуванні нещасних випадків.

4.6. Шеф-кухар:

4.6.1 організовує безпечне проведення робіт ;

4.6.2 проводить систематичне спостереження за станом виробничого, вентиляційного обладнання, захисних пристроїв, кріплень устаткування;

4.6.3 регулярно проводить перевірку чистоти і порядку на робочих місцях, проходах, забезпечення достатньої освітленості робочих місць, а також правильне утримання та експлуатацію обладнання;

4.6.4 проводить з робітниками інструктажі з охорони праці в процесі виконання робіт на робочому місці відповідно до Положення ;

4.6.5 здійснює контроль за правильним використанням спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, дотриманням норм перенесення вантажів, забез-печенням робочих місць запобіжними написами і плакатами;

4.6.6 терміново повідомляє про нещасний випадок директора Ліцею та службу охорони праці Ліцею, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, бере участь у розслідуванні нещасних випадків.

5. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з
безпеки життєдіяльності

5.1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями (вихованцями). Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні (вихованці), які інструктуються,розписуються в журналі,починаючи з 8-го класу.
5.2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до Ліцею проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службою охорони праці. За умови чисельності учасників навчально-виховоного процесу у Ліцеї понад 200 службою охорони праці проводиться навчання з вихователями, класними директорами, майстрами тощо, які, в свою чергу, інструктують учнів перед початком навчального року.

Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом директора Ліцею.

5.3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

5.4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчаль-ного року перед початком канікул, а також за межами навчального закладу, де навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж проводять викладачі, вчителі, класні керівники, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків, помічники вихователів тощо. Цей інструктаж проводиться з учнями (вихованцями), а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

5.5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо) реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

5.6. Позаплановий інструктаж з учнями (вихованцями) проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами Ліцею.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів.

5.7. Цільовий інструктаж проводиться з учнями (вихованцями) Ліцею у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, поза навчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі

реєстрації інструктажів.

Розробив:

Інженер з охорони праці О.Л.Луцюк

Узгоджено :

Голова профспілкового комітету О.М.Кривицький

21.04.2016 року

Кiлькiсть переглядiв: 880

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.