ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Нововолинського ліцею-інтернату

Волинської обласної ради

___________________ Ю.О.Лазаренко

__.__. 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про навчання, інструктаж і перевірку знань

працівників та учнів (вихованців) з питань охорони праці

в Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради

1.Загальні положення

1.1. Навчання, інструктаж та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів та інших працівників, учнів (вихованців) проводиться відповідно до Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників та учнів (вихованців) з питань охорони праці в Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради (надалі – Положення).

Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання учасниками навчально-виховного процесу та працівниками Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради (надалі – Ліцей).

1.2. Навчання та інструктаж працівників та учнів (вихованців) з питань охорони праці є складовою частино системи управління охороною праці і проводиться:

- з учнями (вихованцями) під час трудового навчання;

- з працівниками в процесі їх трудової діяльності.

1.3. Для проведення атестації працівників при Ліцеї видається наказ про затвердження атестаційної комісії з охорони праці та безпеки життєдіяльності, яка зобов’язана пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності не рідше одного разу в три роки при відповідній комісії управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації.

1.4. Відповідно до Положення в Ліцеї складаються плани-графіки проведення цієї роботи, з якими повинні бути ознайомлені усі працівники.

1.5. Для проведення атестації інженерно-педагогічних працівників видається наказ про затвердження атестаційної комісії з охорони праці та безпеки життєдіяльності, де голова – директор Ліцею.

1.6. У складі комісії по перевірці знань з питань охорони праці повинно бути не менше 3 осіб, які у встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

1.7. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує директор Ліцею.

1.8. Результати перевірки знань з питань охорони праці оформляються протоколом. Особам, які при перевірці знань охорони праці показали задовільні результати, видаються посвідчення.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці забороняється.

1.9. Відповідальність за організацію навчання з питань охорони праці покладається на директора.

1.10.Відповідальність за перевірку знань з питань охорони праці покладається на інженера з охорони праці.

1.11. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснює служба охорони праці або працівники, на яких покладені ці обов’язки.

2.Вивчення основ охорони праці .

2.1. Зміст та обсяг предмета "охорона праці" для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, визначаються навчальним планом і навчальною програмою з предмета "охорона праці", що затверджуються спеціально вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти і науки та погоджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

При цьому теоретична частина предмета "охорона праці" вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації - не менше 15 годин. Специфічні питання охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання безпеки праці.

Теоретична частина предмета "охорона праці" під час професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації - не менше 8 годин.

Обсяг годин предмета "охорона праці" не може зменшуватись під час розробки робочих навчальних планів і програм.

2.2. Учні (вихованці) вивчають спеціальний курс «Охорона здоров’я».

2.3. До початку колективної трудової діяльності поза програмою (табори праці та відпочинку) учні (вихованці) вивчають законодавство про працю та відповідні нормативні акти з охорони праці в Ліцеї.

2.4. Відповідальність за виконання програм, використання у повному обсязі відведеного для цього навчального часу, якість навчання учнів (вихованців) з питань охорони праці несе директор Ліцею.

2.5. Визначення понять і термінів.

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

навчання з питань охорони праці - це навчання працівників, учнів (вихованців) з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;

робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

стажування - набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці Ліцею після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

дублювання - самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

3. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів.

3.1. Директор, інженер охорони праці, члени атестаційних комісій з охорони праці та безпеки життєдіяльності Ліцею зобов’язані здавати екзамени з питань охорони праці не рідше одного разу в три роки обласній постійно-діючій атестаційній комісії управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації.

3.2. Посадові особи, крім зазначених у пп. 3.1., проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов'язків, безпосередньо в Ліцеї, а також не рідше одного разу в три роки проходять атестацію.

3.3.У відповідності з переліком посад посадових осіб, які пов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 року № 15 проходять попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці заступники директора, викладачі, інженерно-педагогічні працівники, вихователі та інші особи, які відповідають за організацію виробництва, технологію робіт, технічний стан устаткування, проводять інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з працівниками і учнями (вихованцями).

3.4.Працівники відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 року № 15 (особи, відповідальні за електрогосподарство) проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці щорічно.

3.5. Присвоєння кваліфікації групи ( І-ІІ-ІІІ) з електробезпеки для працівників Ліцею, а саме завідувачам кабінетами та лабораторіями фізики, хімії, загально-технічних та спеціальних дисциплін, навчально-виробничими майстернями, вчителі цих предметів, зв’язаних з обслуговуванням електроустановок, проводяться атестаційною комісією з охорони праці, в яку повинен входити спеціаліст з кваліфікаційною групою по електробезпеці не нижче ІV-ї.

3.6. Додаткова або позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці проводиться :

- при введенні в дію нових або внесенні змін та доповнень в діючі нормативні акти з охорони праці;

- при веденні в експлуатацію нового устаткування або впровадженні нових технологічних процесів;

- при переведенні працівника на іншу роботу або призначення його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з охорони праці;

- за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці, якщо виявлено незнання посадовою особою, спеціалістом нормативних актів про охорону праці.

4. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці.

4.1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

4.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктаж) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

4.3. Вступний інструктаж.

4.3.1.Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з :

- усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

- працівниками інших організацій, які прибули в Ліцей і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для Ліцею;

- учнями (вихованцями), перед початком трудового або професійного навчання в лабораторіях, майстернях тощо;

- з екскурсантами у разі екскурсії в Ліцеї.

4.3.2 Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці або інша особа, компетентна в питаннях охорони праці, на яку наказом (розпорядженням) по Ліцею, покладенні ці обов’язки, які в установленому Положенням порядку пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

4.3.3. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва.

4.3.4. Програма та тривалість інструктажу затверджуються директором Ліцею.

4.3.5. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі (документі) про прийняття працівника на роботу.Проведення вступного інструктажу з учнями (вихованцями) реєструється в журналі обліку навчальної роботи, з учнями , які навчаються у позашкільних закладах – у робочому журналі керівника гуртка, секції тощо.

4.4. Первинний інструктаж.

4.4.1.Первиний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) в Ліцей;

- який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;

- який виконуватиме нову для нього роботу;

- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі в Ліцеї;

Проводиться з учнями (вихованцями) Ліцею :

- до початку трудового або професійного навчання;

- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо в учбових лабораторіях, класах, майстернях тощо.

4.4.2. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими в Ліцеї інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Програма первинного інструктажу узгоджується із службою охорони праці і затверджується директором Ліцею.

4.4.3. Усі працівники, після первинного інструктажу на робочому місці мають протягом 2-15 змін пройти стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих робітників або спеціалістів.

4.5. Повторний інструктаж

4.5.1. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань (програмою) первинного інструктажу в повному обсязі.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або директором з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

4.6. Позаплановий інструктаж.

4.6.1 Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

- при порушенні працівником, учнем вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, пожежі тощо;

- на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, якщо виявлено незнання працівником, учнем безпечних методів, прийому праці чи нормативних актів про охорону праці;

- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

4.6.2.Позаплановий інструктаж з учнями (вихованцями) проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно - правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

4.6.3. Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

4.6.4. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів.

4.7. Цільовий інструктаж.

4.7.1. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при:

- ліквідації аварії або стихійного лиха;

- виконанні разових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками за фахом;

- при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, дозвіл, наказ або розпорядження та інші документи;

- екскурсія на підприємства;

- організація поза навчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, поза навчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо).

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

4.7.2.У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.

4.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці з працівниками та учнями (вихованцями) проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

4.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

4.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

4.11. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується директором після узгодження з державним інспектором управління Держпраці у Волинській області. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.

4.12. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці для учнів (вихованців) під час трудового і професійного навчання у Ліцеї визначаються нормативно-правовими актами в галузі освіти.

5.Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

5.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні (вихованці) під час трудового і професійного навчання проходять в Ліцеї за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення пожежі, аварії.

5.2. На основі Положення формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

5.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в ліцеї здійснюють спеціалісти, яким директором доручена організація цієї роботи.

5.4. Навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5.5. Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

5.6. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

5.7. Особи, які суміщають професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

5.8. Перед перевіркою знань з питань охорони праці в Ліцеї для працівників організується навчання: лекції, семінари та консультації.

5.9. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.

5.10. Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі - комісія) Ліцею, склад якої затверджується наказом директора. Головою комісії призначається директор або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

До складу комісії входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.Участь представника спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального управління у складі комісії обов'язкова лише під час первинної перевірки знань з питань охорони праці в працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

5.11. Усі члени комісії у порядку, установленому Положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

5.12. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується директором.

5.13. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

5.14. Результат перевірки знань з питань охорони праці з робіт з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у професійному доборі, до виконання яких допускається працівник, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Питання щодо порядку зберігання посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків вирішується директором.

5.15. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в Ліцеї, видача посвідчень є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

5.16. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

5.17. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

5.18. Організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на суб'єкт господарювання, яким проводилось навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

5.19. Представники профспілок, уповноважені найманими працівниками особи як члени постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання з питань охорони праці відповідно до Положення, а перевірку знань у порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями за участю представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

6. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

6.1. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 № 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 з № 18/554 (далі - роботи підвищеної небезпеки), проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

6.2. Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо в Ліцеї, так і іншим суб'єктом господарювання, який в установленому Положенням про навчання порядку проводить відповідне навчання.

У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.

6.3. Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться роботодавцем у Ліцеї за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників і затверджуються наказом.

6.4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією Ліцею.

У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці у Ліцеї перевірка знань проводиться комісією спорідненого підприємства або територіального управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці після проводиться з особами, відповідальними за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, та посадовими особами, службові обов'язки яких пов'язані з:

а) керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою;

б) будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об'єктів підвищеної небезпеки;

в) розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;

г) підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

6.5. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.

Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів.

7. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи.

7.1. Новоприйняті в Ліцей працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.2. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання).

7.3. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються директором Ліцею відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

7.4. Директору Ліцею надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

7.5. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, які розробляються в Ліцеї відповідно до функціональних обов'язків працівника і затверджуються директором (або керівником структурного підрозділу).

7.6. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.

7.7. У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:

закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;

засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.

7.8. Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) директора (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.

Розробив:

Інженер з охорони праці О.Л,Луцюк

10.03.2016 року

Кiлькiсть переглядiв: 1416

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.