Повернутися до звичайного режиму

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Нововолинського ліцею-інтернату

Волинської обласної ради

___________________ Ю.О.Лазаренко

__.__. 2016 року

Відповідно до пункту 1.4. Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань

працівників та учнів з питань охорони праці в Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради складено плани-графіки проведення навчання, інструктажі та перевірки знань з охорони праці хорони праці посадових осіб, спеціалістів та інших працівників, учнів (вихованців) Нововолинського ліцею – інтернату Волинської обласної ради (далі – Ліцей) (на 4–х сторінках):

План-графік

проведення навчання та перевірки знань

з охорони праці

на 2016 рік

№ п/п Назва заходів К-сть годин Термін проведення Відповідальний за проведення
I. Навчання з охорони праці з працівниками.
Проведення лекцій, семінарів, консультацій на теми:
1. Тема 1. Законодавство України про охорону праці. 2 11.04.2016 Інженер з охорони праці Луцюк О.Л.
2. Тема 2. Організація роботи з охорони праці. 4 12.04.2016 Інженер з охорони праці Луцюк О.Л.
3. Тема 3. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. 4 13.04.2016 Соціальний педагог Кривицький О.М.
4. Тема 4. Пожежна безпека. 4 14.04.2016 Заступник директора з господарської роботи Сабівчак І.І.
5. Тема 5. Електробезпека. 4 15.04.2016 Вчитель фізики Виклюк Я.В.
6. Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань. 4 18.04.2016 Вчитель Бевз В.В.
7. Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. 4 19.04.2016 Лікар-педіатр Шевчук Т.О
8. Тема 8. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. 4 20.04.2016 Заступник директора з господарської роботи Сабівчак І.І.
II. Спеціальне навчання і перевірка знань працівників, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки
Спеціальне навчання і перевірка знань працівників, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки Не рідше одного разу на рік Спеціалізовані установи, які зареєстро-вані в органах державного нагляду за охороною праці
III. Навчання з охорони праці з учнями (вихованцями).
1 Учні (вихованці) вивчають спеціальний курс «Охорона здоров’я». На протязі року Учителі, класні керівники
IV. Перевіркиа знань з охорони праці в працівників.
1. Залік (за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування). Один раз на три роки після закінчення навчання. 26.04 2016 Атестаційна комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності Ліцею

1 сторінка

План-графік

проведення інструктажів з охорони праці з працівниками

на 2016 рік

Вид інструктажу Коли проводиться Термін прове-дення Посада особи, яка проводить навчання, перевірку знань Реєстрація (оформлення) інструктажу
Організація проведення інструктажів з працівниками з охорони праці
Вступний інструктаж З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади. Працівниками інших організацій, які прибули в Ліцей і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для Ліцею; З екскурсантами у разі екскурсії в Ліцеї. На протязі року Інженер з охорони праці Журнал реєстрації вступного інструктажу
Первинний інструктаж Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: - новоприйнятим (постійно чи тимчасово) в Ліцей; - який переводиться з одного структурного підрозділу Ліцею до іншого; - який виконуватиме нову для нього роботу; - відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі в Ліцеї. На протязі року Посадова особи, на яку наказом директора Ліцею покладено обов’язки відповідального за проведення інструктажів з охорони праці Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Поза-плановий інструктаж З працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці: - при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; - при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; - при порушенні працівником, учнем (вихованцем) вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, пожежі тощо; - на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, якщо виявлено незнання працівником, учнем (вихованцем) безпечних методів, прийому праці чи нормативних актів про охорону праці; - при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів. На протязі року Інженер з охорони праці; посадова особи, на яку наказом директора Ліцею покладено обов’язки відповідального за проведення інструктажів з охорони праці Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Цільовий інструктаж Проводиться з працівниками при: - ліквідації аварії або стихійного лиха; - виконанні разових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками за фахом; - при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, дозвіл, наказ або розпорядження та інші документи. На протязі року Інженер з охорони праці; посадова особи, на яку наказом директора Ліцею покладено обов’язки відповідального за проведення інструктажів з охорони праці Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

2 сторінка

Вид інструктажу з БЖД Коли проводиться Термін проведення Посада особи, яка проводить навчання, перевірку знань Реєстрація (оформлення) інструктажу
Організація проведення інструктажів з учнями (вихованцями) з безпеки життєдіяльності
Вступний інструктаж На початку навчального року. 01.09.2016 Класні керівники На окремій сторінці журналу обліку навчальних занять
При зарахуванні (оформленні) учня до Ліцею На протязі року
Первинний інструктаж На початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, практичної роботи тощо На початку навчального року Учителі, керівники гуртків Журнал реєстрації інструктажів з БЖД
Перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів,інструментів, приладів,на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо На протязі року Учителі, керівники гуртків Журнал обліку навчальних занять на сторінці нав- чального предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття
Позаплановий інструктаж 1.У разі порушення вимог нормативно - правових актів,що може призвести чи призвелодо травм, аварій, пожеж тощо; 2.При зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних робіт тощо); 3.У разі скоєння нещасних випадків за межами навчального закладу На протязі року Учителі, керівники гуртків Журнал реєстрації інструктажів з БЖД
Цільовий інструктаж 1.При організації поза навчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо); 2.Під час проведення громадських, поза навчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково- дослідна робота на навчально-дослідній ділянцітощо) На протязі року Учителі, керівники гуртків Журнал реєстрації інструктажів з БЖД

План-графік

проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями (вихованцями)

на 2016 рік

Первинний на робочому місці, позаплановий інструктажі з охорони праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

3 сторінка

План-графік

проведення інструктажів з охорони праці з учнями (вихованцями)

Вид Інструктажу з охорони праці Коли проводиться Термін проведення Посада особи, яка проводить навчання, перевірку знань Реєстрація (оформлення) інструктажу
Організація проведення інструктажів з учнями (вихованцями) з охорони праці
Вступний інструктаж Перед початком занять з трудового навчання в навчальній майстерні, кабінеті виробничого навчання, лабораторії навчального закладу або у разі екскурсії на виробництво; Перед початком занять Керівник робіт - учитель трудового навчання У журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, який зберігається у кожній лабораторії, кабінеті виробничого навчання, майстерні навчального закладу, де проводиться трудове навчання.
Первинний інструктаж На першому занятті з трудового навчання. На початку навчального року Керівник робіт - учитель трудового навчання
Перед виконанням навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо; На протязі року Керівник робіт - учитель трудового навчання У журналі обліку навчальних занять на сторінці про запис теми уроку з трудового навчання.
Позаплановий інструктаж При порушенні учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо. На протязі року Керівник робіт - учитель трудового навчання У журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, який зберігається у кожній лабораторії, кабінеті виробничого навчання, майстерні навчального закладу, де проводиться трудове навчання.

на 2016 рік

Необхідно мати:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників – інженерові з ОП;

- журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий) для працівників – відповідальній особі за інструктаж;

- журнал реєстрації інструктажів з охорони праці (вступний, первинний, позаплановий) для учнів у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні , де проводиться трудове навчання;

- журнал реєстрації інструктажів з БЖД з учнями (первинний, позаплановий, цільовий) у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі тощо.

Розробив:

Інженер з охорони праці О.Л.Луцюк

21.04.2016року

4 сторінка

Кiлькiсть переглядiв: 7478

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.